Gradient

CCT / Output Selectable

LUMINAIRES AVAILABLE WITH CCT & OUTPUT SELECTABLE SWITCH BUILT-IN.

DLA

ILxA

LPA

WNA

TRA